ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΤΗΣ ΑΡΤΙΟΝ Γ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 1. Η περιορισμένη εγγύηση που δίνεται στον καταναλωτή του προϊόντος («Πελάτης»). Δεν αποκλείει ούτε περιορίζει οποιαδήποτε δικαιώματα του Πελάτη που παρέχονται υποχρεωτικά από το νόμο.
 2. Η διάρκεια της εγγύησης είναι από 12 έως και 360 μήνες σύμφωνα με την οδηγία του κατασκευαστή και σε καμία περίπτωση μικρότερη από 12 μήνες ισχύοντας από την ημερομηνία κατά την οποία ο πελάτης αγόρασε το προϊόν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος η διάρκεια της εγγύησης θα συνεχίζεται για το υπολειπόμενο της περιόδου.
 3. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, ο πωλητής επισκευάζει ή αντικαθιστά δωρεάν το ελαττωματικό προϊόν κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια. Ο πωλητής θα επιστρέφει το επισκευασμένο ή άλλο προϊόν στον πελάτη σε κατάσταση ορθής λειτουργίας. Στην περίπτωση της επισκευής θα αλλάζεται το ελαττωματικό εξάρτημα. Εξαρτήματα νοούνται όλα τα μέρη του προϊόντος. Όλα τα υλικά ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος έχει αντικατασταθεί θα αποτελεί ιδιοκτησία του πωλητή.
 4. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φυσικές φθορές. Επίσης δεν εφαρμόζεται εφόσον:
  1. Το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν υποβλήθηκε σε χρήση αντίθετη προς τις οδηγίες του κατασκευαστή, σκληρή χρήση, έκθεση σε υγρασία ή ακραίες θερμικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες ή απότομες αλλαγές στις συνθήκες αυτές, διάβρωση, οξείδωση, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή συνδέσεις, μη εξουσιοδοτημένο άνοιγμα ή επισκευή, επισκευή με χρήση μη εξουσιοδοτημένων ανταλλακτικών, κακή χρήση, ακατάλληλη εγκατάσταση, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα, ρίψη υγρού, επιρροή από χημικά προϊόντα ή άλλες ενέργειες πέρα από τον εύλογο έλεγχο του πωλητή.
  2. Ο πωλητής δεν ειδοποιηθεί από τον πελάτη για το ελάττωμα εντός τριάντα (30) ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
  3. Το προϊόν δεν επιστραφεί στον πωλητή εντός τριάντα ημερών από την εμφάνιση του ελαττώματος κατά τη διάρκεια της εγγύησης.
  4. Ο σειριακός αριθμός του προϊόντος, ο βοηθητικός κώδικας ημερομηνίας ή ο αριθμός ΙΜΕΙ, έχουν αποσυρθεί, σβηστεί, παραποιηθεί, μεταβληθεί ή είναι δυσανάγνωστοι.
  5. Το ελάττωμα δημιουργήθηκε από ελαττωματική λειτουργία του δικτύου.
  6. Το ελάττωμα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι το προϊόν χρησιμοποιήθηκε ή συνδέθηκε με εξάρτημα που δεν αρμόζει στα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
  7. Το λογισμικό του προϊόντος χρειάζεται αναβάθμιση εξαιτίας αλλαγών στις παραμέτρους του δικτύου ή αλλαγές στο λογισμικό του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.
  8. Το ελάττωμα οφείλετε σε αρχείο ή πρόγραμμα, που τοποθετήθηκε στην εσωτερική ή εξωτερική μνήμη της συσκευής.
  9. το προϊόν δεν ελεγχθεί από το τεχνικό τμήμα του πωλητή ώστε να διαπιστωθεί και επιβεβαιωθεί το ελάττωμα της συσκευής.
 5. Προκειμένου να ισχύσει η περιορισμένη εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να παρουσιάσει το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς του προϊόντος και να παραδώσει το προϊόν στον πωλητή.
 6. Η περιορισμένη εγγύηση είναι το μοναδικό και αποκλειστικό μέσο ικανοποίησης του πελάτη κατά τον πωλητή και η μοναδική και αποκλειστική υποχρέωση του πωλητή έναντι του πελάτη για ελαττώματα ή δυσλειτουργίες του προϊόντος. Η περιορισμένη εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις και υποχρεώσεις, είτε προφορικές, έγγραφες (μη υποχρεωτικές) εκ του νόμου, συμβατικές, αδικοπρακτικές ή άλλες. Ο πωλητής σε καμιά περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχαία, παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες. Ο πωλητής σε καμία περίπτωση επίσης δεν ευθύνεται για άμεση ζημιά, έξοδα ή δαπάνες, εάν ο πελάτης είναι νομικό πρόσωπο.
 7. Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτή την περιορισμένη εγγύηση απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του πωλητή.
 8. Για τυχόν προβλήματα του προϊόντος που δεν αναφέρονται ανωτέρω, ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για την επισκευή τους. Οφείλει μόνο να ενημερώσει τον πελάτη και να ζητήσει έγκριση για επιπλέον χρέωση.
 9. Σε περίπτωση που ο πελάτης δεν προσέλθει εντός έξι μηνών να παραλάβει τα αντικείμενα που έχει προσκομίσει προς επιδιόρθωση, τότε ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τη φύλαξή τους.
 10. Τα προϊόντα της εταιρείας ΑΡΤΙΟΝ Γ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ καλύπτονται από εγγύηση είτε από την ίδια την εταιρεία είτε από το επίσημο αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, είτε από τον επίσημο αντιπρόσωπο εντός της επικρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 11. Η περιορισμένη αυτή εγγύηση ισχύει για προϊόντα, τα οποία έχουν πωληθεί από την εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ Γ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ. Σε περίπτωση βλάβης οποιουδήποτε προϊόντος, είναι υποχρέωση του πελάτη να συνεννοηθεί με την εταιρεία για τον τρόπο, τον τόπο, τον χρόνο και το κόστος επισκευής.
 12. Η εταιρεία ΑΡΤΙΟΝ Γ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ εγγυάται ότι το παρόν προϊόν είναι κατά το χρόνο της αρχικής του αγοράς απαλλαγμένο από ελαττώματα στην κατασκευή, στα υλικά, στο σχέδιο και στην ανθρώπινη εργασία, υπό τους προηγούμενους όρους και προϋποθέσεις.